Окуу-тарбиялык иштер

Окуу-тарбиялык иштер

         Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын 2018/2019 окуу жылына түзүлгөн окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 9-июлундагы №907/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу планынын негизинде түзүлдү. Окуу планы Бишкек шаарынын Билим берүү башкармалыгынын 2018-жылдын 25-августунда бекитилди. 2018-2019-окуу жылына карата Базистик окуу планы Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы №403 “Кыргыз Республикасында жалпы орто билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө” Токтомуна ылайык жана Билим берүү жана илим министрлигинин 2014-жылдын 2-августундагы №585/1 буйругу менен “Мектеп гимназия жөнүндө” убактылуу жобонун негизинде комплекс-гимназия гуманитардык багыттагы сабактарды кеңири жайылтып окутууга багытталган.Окуу-тарбиялык иштер
Базистик окуу планы Мамлекеттик билим берүү окуу стандартына ылайык билим берүүнүн бардык баскычтарынын окуучулар үчүн алардын физиологиялык жана психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып кыргыз тилинде окутуучу гимназиялар үчүн 2018-2019-окуу жылына карата түзүлгөн.
Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясы – окутуунун, окуучуларды ар тараптуу, маданий-эстетикалык жана дене тарбиялык жактан тарбиялоонун жаңычыл – автордук программасын ишке ашыруу үчүн жалпы билим берүүчү уюмдарды жана мекемелерди (мектепке чейинки билим берүү уюмдарын, жогорку окуу жайларын, музыкалык, спорттук жана башка уюмдарды жана мекемелерди) өзүнө бириктирген көп тармактуу окуу жайы катары окутулат.

  1.      2017-2018-окуу жылынын  №69 ОТКГнын жылдык анализи.  (pdf)
  2.      2018-2019-окуу жылынын  №69  ОТКГнын жылдык иш планы. (pdf) 
  3.      2018-2019-окуу жылынын  №69  ОТКГнын ички көзөмөлдүн планы. (pdf) 

 Улуттук тест борбору аркылуу алынган тесттин жыйынтыгы (2013-2018-ж.)

Окуу-тарбиялык иштерБилим берүү жана илим министрлигинин 2009-жылдын 6-апрелиндеги № 231/1 буйругу менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын орто мектептеринин окуучуларын ыктыярдуу негизде тест (сыноо жана негизги) өткөрүү” жөнүндө жобонун негизинде 9-10-11-класстарга бир окуу жылында 3 жолу окуучулардын каалоосу боюнча тест өткөрүлөт. Анын ичинен 2 жолу сыноо түрүндө, үчүнчү жолу негизги тест жүргүзүлөт.
Окуучулар өздөрүнүн каалоосу боюнча предметтерден тест тапшырышкан. Тандаган предметтери: кыргыз тили, математика, химия, физика, биология, геометрия, география, тарых, англис тили, немец тили боюнча тест тапшырышкан. Жыйынтыгында окуучулар жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөндүгү көрсөк болот. Жыл сайын окуучулардын билим сапатын жана жетишүүсүн жогорулап жаткандыгын аныктадык. 9-11-класстын окуучулары негизги тест боюнча оозеки предметтерден “жакшы” жана “эң жакшы” деген баа алган окуучулар жыйынтыктоо аттестациядан жобого ылайык бошотулат.

 

11-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн Жалпы Республикалык тест боюнча

2013-2018-жылдарынын жыйынтыгы

ЖРТга 2013-2018-жылдары 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн бардыгы катышкан. 5 жылдык жыйынтык боюнча карап көрсөк жыл сайын окуучулардын ЖРТынын баллынын орточо көрсөткүчү жана акыркы окуу жылында, жогорку балл алган бүтүрүүчүлөрдүн саны көп экендиги аныкталды. Бул ЖРТынын баллынын өсүшү окуучулардын билим сапаты, жетишүүсүнүн жогорулагандыгы жана предметтик мугалимдердин даярдоонун үстүндө иштеп жаткандыгын көрдүк. Ошондой эле жыл сайын “Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору” тарабынан 10-11-класстар арасында 2 жолу сынамак тест өткөрүлөт. Мындан тышкары бүтүрүүчүлөр өз алдынча ЖРТга даярдоо курстарына барышат. Окуу-тарбиялык иштер
2018-жылы эң жогорку балл алган алтын сертификатка Исаев Бексултан 11-А класс -225 балл менен ээ болду.
Жогорку баллды алган бүтүрүүчүлөр: Болотбекова Алтынай -216 балл, Садабеков Эльдияр -208 балл, Таабалдиева Айдай, Мамытбеков Дамир-203 балл, Орозбеков Баккелди 201 балл, Мелисова Айзат, Касымова Толгайым-200 балл, Кубатбеков Канат-197 балл, Худойбердиев Ясин-195 балл, Акимали уулу Сабыр -192 балл, Бактыбеков Адилет-190 балл, Асантурова Элиза-190 балл, Асанбекова Бегимай-185 балл, Темирбеков Сыймык-183 балл.
Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын мындан да жакшыртуу үчүн окуучуларды 10-11-класстан мектептен тышкары даярдоого предметтик мугалимдер менен класс жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүү. Атайын курстарды уюштуруу жана жыйынтыгын чыгаруу. Кыргыз тили, математика боюнча жана предметтик тестирлөөнүн даярдыгын жакшыртуу үчүн предметтердин деңгээлин көтөрүү жана предметтик мугалимдердин жоопкерчилигин жогорулатуу ата-энелер менен сүйлөшүлүп кошумча окутууну жүргүзүү, ал окутуунун сапатын жакшыртуу негизги милдетибиз болуп саналат.

 

“Билим талдоо, баалоо жана мониторинг борбору”
тарабынан алынган тесттин жыйынтыгы

Окуу-тарбиялык иштер2018-жылдын 29-ноябрында Т.Сатылганов атындагы №69 окуу-тарбия комплекс-гимназиясында “Билим талдоо, баалоо жана мониторинг” борбору тарабынан 5-10-класстардын окуучуларынын билим сапатын жана жетишүү деңгээлин көз карандысыз баалоону жүргүзүү максатында математика, кыргыз тили, табият таануу, биология, тарых, физика, химия, география предметтери жана окуу сабаттуулугу, математикалык сабаттуулук боюнча тест алынды. Предметтер боюнча тест КРнын окуу стандартынын негизинде түзүлгөн. Тест тапшыруу менен окуучулардын сынчыл ой-жүгүртүү жөндөмдөрү жана окуучулардын ортосунда атаандаштык, окууга шыктандырууну пайда кылат. Ошондой эле окуучулардын жетишпеген темаларын аныктайт, ата-эне балдарынын жетишкендиги боюнча көз карандысыз жана калыс баалоо жыйынтыгына күбө болот. Предметтик мугалимдер алынган тесттин жыйынтыгы боюнча талдоо жана мониторинг жүргүзүшөт. Жетишпеген окуучулар менен жекече иш алып барышат. Ал эми 11-класстардын окуучулары үчүн “Нова” билим берүү мекемеси аркылуу жалпы республикалык тестке сынак өткөрүлдү.

 Билим талдоо, балоо жана мониторинг борборунун күбөлүктөрү (pdf форматта) 

 

Кыргыз Республикасындагы окуучулардын билим  алуу жетишкендиктерин улуттук деңгээлде баалоо (НООДУ)

2017-жылы апрель айында Кыргыз Республикасындагы окуучулардын билим алуу жетишкендиктерин улуттук деңгээлде баалоо (НООДУ) тарабынан 4-класстардын окуучулардын ичинен 35 окуучунун математика, мекен таануу, эне тилде окуу жана түшүнүү боюнча тест алынган. Жыйынтыгында катышкан окуучулардын ичинен математика предмети боюнча 17 орунда, эне тилде окуу жана түшүнүү 37 орунда, мекен таануу 47 орунда экендигин көрсөттү. Көрсөтүлгөн жыйынтыктар боюнча математика жакшы көрсөткүчтү берди. Мекен таануу, эне тилде окуу жана түшүнүү предметтеринен окуучулардын даярдыгын күчөтүү предметтик мугалимдерге сунушталды.